სერვისები

BLB გთავაზობთ სრულმასშტაბიან იურიდიულ მომსახურებას. ჩვენი იურისტები მუდამ კლიენტების პერსპექტივიდან აფასებენ მათ სამართლებრივ გამოწვევებს და ავითარებენ საუკეთესო შედეგების მომტან პერსონალურ სამოქმედო გეგმას.

დავების გადაწყვეტა

დავების გადაწყვეტის მიმართულებით, BLB-ის სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს როგორც კომპლექსურ სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ დავების, ასევე მსხვილი სისხლის სამართლის საქმეების წარმართვას.

შეიტყვეთ მეტი

პროექტის ფინანსირება

BLB დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთ საუკეთესო სამართლებრივ მომსახურებას პროექტების ფინანსირების სფეროში. მომსახურება მოიცავს პროექტის ფინანსირების სტრუქტურის შემუშავებასა და განხორციელებას

შეიტყვეთ მეტი

კაპიტალის ბაზრები

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი სახის სამართლებრივ მომსახურებას კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებულ, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ტრანზაქციებში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს რესტრუქტურიზაციასთან

შეიტყვეთ მეტი

კორპორატიული (სამეწარმეო) სამართალი

BLB სამართლებრივ მომსახურებას ახორციელებს კორპორატიული სამართლის ნებისმიერი მიმართულებით. ჩვენი კორპორატიული კლიენტების ბაზა მოიცავს როგორც ადგილობრივ მსხვილ და საშუალო ბიზნესს

შეიტყვეთ მეტი

შრომითი ურთიერთობები

შრომით დავებში და შრომით ურთიერთობებში ჩვენი წარმომადგენლობა მოიცავს ამ ურთიერთობების ყველა ასპექტს, მათ შორის შრომითი ხელშეკრულების უკანონოდ შეწყვეტის, სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაციის

შეიტყვეთ მეტი

ენერგეტიკა

BLB გუნდი წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთ ყველზე გამოცდილ გუნდს, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სამართლებრივი უზრუნველყოფის სფეროში.

შეიტყვეთ მეტი

ბანკები და ფინანსები

ჩვენ გუნდს გააჩნია საფინანსო ინსტიტუტების, კორპორატიული მსესხებლების, ფასიანი ქაღალდების ემიტენტების და ფინანსური ტრანზაქციების სხვა მონაწილეთა სამართლებრივი მომსახურების ხანგრძლივი გამოცდილება.

შეიტყვეთ მეტი

უძრავი ქონება

BLB წარმოადგენს დაინტერესებულ პირებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი ტიპის გარიგებაში. ჩვენი წარმომადგენლობა მოიცავს მსესხებლებს, კრედიტორებს

შეიტყვეთ მეტი

პრივატიზაცია

BLB ჩართულია სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებში, ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის მომენტიდან. ჩვენ მონაწილეობა გვაქვს მიღებული როგორც მსხვილი სახელმწიფო

შეიტყვეთ მეტი

ევროკავშირის რეგულაციები

2014 წელს საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ხელშეკრულება ქართული კომპანიებისთვის ვაჭრობის უპირატეს, ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი ვაჭრობის

შეიტყვეთ მეტი

კორპორატიული & ადამიანის უფლებები

BLB სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს სამართლებრივ მომსახურებას კორპორატიულ & ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან და შესაბამის საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

შეიტყვეთ მეტი

მედია

მედია სამართალი და რეგულაციები საქართველოსთვის სამართლის შედარებით ახალ სფეროს წარმოადგენს.BLB-ის პარტნიორები მედია სფეროში მოქმედი რეგულაციების სიღრმისეულ ცოდნას ფლობენ.

შეიტყვეთ მეტი

ინტელექტუალური საკუთრება

BLB ახორციელებს საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა დაცვასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ მომსახურებას, რაც მოიცავს საავტორო და მასთან დაკავშირებული სხვა უფლებების შეძენას, ფლობას, გასხვისებას

შეიტყვეთ მეტი

საზღვაო სამართალი

საზღვაო სექტორის სამართლებრივ უზრუნველყოფაში BLB გუნდს მნიშნველოვანი გამოცდილება დაუგროვდა. BLB-ის აქვს ისეთ საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება

შეიტყვეთ მეტი