სამართლის
არქიტექტურა
1995-დან

BLB Lawyer

სერვისები

დავების გადაწყვეტა

დავების გადაწყვეტის მიმართულებით, BLB-ის სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს როგორც კომპლექსურ სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ დავების, ასევე მსხვილი სისხლის…

პროექტის ფინანსირება

BLB დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთ საუკეთესო სამართლებრივ მომსახურებას პროექტების ფინანსირების სფეროში. მომსახურება მოიცავს…

კაპიტალის ბაზრები

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი სახის სამართლებრივ მომსახურებას კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებულ, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ტრანზაქციებში. ჩვენი მომსახუ…

ენერგეტიკა

BLB გუნდი წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთ ყველზე გამოცდილ გუნდს, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სამართლებრივი უზრუნველყოფის სფეროში…

ბანკები და ფინანსები

ჩვენ გუნდს გააჩნია საფინანსო ინსტიტუტების, კორპორატიული მსესხებლების, ფასიანი ქაღალდების ემიტენტების და ფინანსური ტრანზაქციების სხვა მონაწილეთა სამართ…

ევროკავშირის რეგულაციები

2014 წელს საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ხელშეკრულება ქართული კომპანიებისთვის ვაჭრობის უპირატეს, ღრმა და ყოვლისმომცვ…

დავების გადაწყვეტის მიმართულებით, BLB-ის სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს როგორც კომპლექსურ სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ დავების, ასევე მსხვილი სისხლის სამართლის საქმეების წარმართვას. 

ჩვენ წარმოვადგენთ და სამართლებრივ კონსულტაციას ვუწევთ იმ პირებს, რომლებიც კომპლექსურ ადმინისტრაციულ თუ სამოქალაქო სამართლებრივ დავებში არიან ჩართულნი. BLB-ის გუნდი მოქმედებს პრინციპით: თავიდან ავიცილოთ დავა, ან მივაღწიოთ სასურველ შედეგს, მაშინ როდესაც დავა გარდაუვალია. 

დაინტერესებულ პირებს ვთავაზობთ სისხლის სამართლის დავებში წარმომადგენლობას და სამართლებრივ კონსულტაციებს, საქმის აღძვრისა და გამოძიების დაწყების პირველივე დღიდან. ჩვენი გუნდი სამართლებრივი გადაცდომის გამოვლენის მომენტიდან მუშაობს იმისათვის, რომ საუკეთესო შესაძლო შედეგის მისაღწევად, ოპტიმალური სამოქმედო გეგმა შეიმუშაოს და განახორციელოს. 

ჩვენი სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს არბიტრაჟს დაქვემდებარებული სამართლებრივი საკითხების სრულ სპექტრს. საინვესტიციო, ინფრასტრუქტურულ და სამშენებლო პროექტებს, სახელშეკრულებო, კორპორატიულსა და M&A დავებს. პრაქტიკაში ვიყენებთ  დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ისეთ, ნაკლებად ფორმალურ თუ არაფორმალურ მეთოდებს, როგორიცაა მედიაცია და მორიგება.

BLB დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთ საუკეთესო სამართლებრივ მომსახურებას პროექტების ფინანსირების სფეროში. მომსახურება მოიცავს პროექტის ფინანსირების სტრუქტურის შემუშავებასა და განხორციელებას, პროექტის ინიცირების ეტაპიდან მის დასრულებამდე. 

ჩვენი ვახორციელებთ კორპორატიული მსესხებლების კომპლექსურ ტრანზაქციებს, კომერციული და საინვესტიციო ბანკების პროექტებს, წარმოვადგენთ ფონდის მენეჯერებს, მსხვილ საერთაშორისო და ადგილობრივ ფინანსურ ინსტიტუტებსა და სახელმწიფო ორგანოებს. ჩვენი გუნდი თითოეულ პროექტს აანალიზებს გლობალური პერსპექტივის ჭრილში და ადგილობრივი გამოცდილების გათვალისწინებით. 

BLB რეგულარულად წარმოადგენს ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სხვა წამყვან საერთაშორისო კორპორაციებს, აგრეთვე ფინანსურ ინსტიტუტებს, საინვესტიციო ფონდებსა და კაპიტალის კერძო სპონსორებს, კომპლექსურ საფინანსო ტრანზაქციებში.  

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი სახის სამართლებრივ მომსახურებას კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებულ,  ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ტრანზაქციებში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს რესტრუქტურიზაციასთან, რეორგანიზაციასთან, წილის შეძენასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ტრანზაქციას, რეგულატორის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ანალიზს, ასევე, კაპიტალის ფორმირებასთან, სტრუქტურასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებსა და დაფინანსების სამართლებრივი სქემის ინოვაციურ გადაწყვეტას. 

ჩვენ გუნდს წილად ხვდა პატივი, სამართლებრივი დახმარება გაეწია პირველი მსხვილი ქართული ინდუსტრიული საწარმოსთვის და პირველი ქართული კერძო კომპანიისთვის, რომელმაც ევრობონდები განათავსა ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო ბაზარზე.

გარდა ამისა, ჩვენ ვთავაზობთ დაინტერესებულ მხარეებს საქართველოში, აქციების ბაზარზე ფასიანი ქაღალდების განთავსებისთვის და კაპიტალის მოზიდვისთვის აუცილებელი სამართლებრივი  საკითხების დარეგულირებას და მართვას.    

BLB გუნდი წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთ ყველზე გამოცდილ გუნდს, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სამართლებრივი უზრუნველყოფის სფეროში. ჩვენ კარგად ვიცნობთ ადგილობრივ ბაზარს, მის ძირითად მონაწილეებს და ვფლობთ ახალი შესაძლებლობების გასავითარებლად  და ადგილობრივ რეგულატორებთან წარდგენისა და ურთიერთობების დამყარებისათვის აუცილებელ კონტაქტებს. 

ენერგეტიკის სფეროთი დაინტერესებული კლიენტის წინაშე არსებული სამართლებრივი გამოწვევების აღმოსაფხვრელად, BLB -ის გუნდის წევრები იყენებენ კლიენტზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ მიდგომას. ჩვენი გამოცდილება მოიცავს ენერგეტიკის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების სიღრმისეულ ცოდნას, მათ შორის ელექტროსადგურების მშენებლობის, ყველა საჭირო ნებართვის/ლიცენზირების/ავტორიზაციის მიღებასთან დაკავშირებულ ცოდნას. ჩვენ ვახორციელებთ ენერგოკომპანიების ფუნქციონირების და ენერგოპროექტების განხორციელების ხანგრძლივ სამართლებრივ უზრუნველყოფას. 

ჩვენ გუნდს გააჩნია საფინანსო ინსტიტუტების, კორპორატიული მსესხებლების, ფასიანი ქაღალდების ემიტენტების და ფინანსური ტრანზაქციების სხვა მონაწილეთა სამართლებრივი მომსახურების ხანგრძლივი გამოცდილება.

BLB-ის პრაქტიკა მოიცავს საბანკო რეგულაციებს და ამ რეგულაციებთან შესაბამისობის დადგენას, დაზღვევასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, კორპორატიული მართვის საკითხებს, M&A ტრანზაქციებს, სხვადასხვა საინვესტიციო ინსტრუმენტებს, გირაოს სტრუქტურიზაციას, საბრუნავი კაპიტალის შესაბამისობის დადგენას, აკრედიტივს, რესტრუქტურიზაციას. 

ჩვენ სიღრმისეული გამოცდილება გვაქვს კომპექსური საერთაშორისო საინვესტიციო ტრანზაქციების, სუბორდინირებული სესხების პირობების, კრედიტორთა შორის სამართლებრივი ურთიერთობის სტრუქტურის შემუშავების თავლსაზრისით. 

2014 წელს საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ხელშეკრულება ქართული კომპანიებისთვის ვაჭრობის უპირატეს, ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს ითვალისწინებს (DCFTA). ეს რეჟიმი ქართული კომპანიებისთვის ევროკავშირის ბაზარს ხელმისაწვდომს ხდის. 

ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში, საქართველო ისწრაფვის შეიმუშაოს ევროკავშირის სტანდარტებთან მაქსიმალურად მიახლოებული რეგულაციები და აქედან გამომდინარე, ევროკავშირის სამართლისა და რეგულაციების ცოდნა და გაგება, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა ქართული კომპანიებისა და იმ ინვესტორებისათვის, რომლებსაც სურთ, ისარგებლონ DCFTA-ის ფარგლებში მიღებული პრივილეგიებით. 

ჩვენი გუნდის წევრებმა ევროკავშირის სამართლისა და რეგულაციების ცოდნა ევროპისა და დიდი ბრიტანეთის წამყვან უნივერსტეტებში მიიღეს. დღეს საშუალება გვაქვს, სამართლებრივი დახმარება გავუწიოთ იმ ექსპოტიორებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან თავისი პროდუქცია/მომსახურება შეუსაბამონ ევროკავშირში დამკვიდრებულ სტანდარტებსა და რეგულაციებს.