სერვისები

დავების გადაწყვეტა

დავების გადაწყვეტის მიმართულებით, BLB-ის სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს როგორც კომპლექსურ სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ დავების, ასევე მსხვილი სისხლის სამართლის საქმეების წარმართვას.

პროექტის ფინანსირება

BLB დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთ საუკეთესო სამართლებრივ მომსახურებას პროექტების ფინანსირების სფეროში. მომსახურება მოიცავს პროექტის ფინანსირების სტრუქტურის შემუშავებასა და განხორციელებას

კაპიტალის ბაზრები

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი სახის სამართლებრივ მომსახურებას კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებულ, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ტრანზაქციებში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს რესტრუქტურიზაციასთან

ენერგეტიკა

BLB გუნდი წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთ ყველზე გამოცდილ გუნდს, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სამართლებრივი უზრუნველყოფის სფეროში.

ბანკები და ფინანსები

ჩვენ გუნდს გააჩნია საფინანსო ინსტიტუტების, კორპორატიული მსესხებლების, ფასიანი ქაღალდების ემიტენტების და ფინანსური ტრანზაქციების სხვა მონაწილეთა სამართლებრივი მომსახურების ხანგრძლივი გამოცდილება.

ევროკავშირის რეგულაციები

2014 წელს საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ხელშეკრულება ქართული კომპანიებისთვის ვაჭრობის უპირატეს, ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი ვაჭრობის

კორპორატიული (სამეწარმეო) სამართალი

BLB სამართლებრივ მომსახურებას ახორციელებს კორპორატიული სამართლის ნებისმიერი მიმართულებით. ჩვენი კორპორატიული კლიენტების ბაზა მოიცავს როგორც ადგილობრივ მსხვილ და საშუალო ბიზნესს

შრომითი ურთიერთობები

შრომით დავებში და შრომით ურთიერთობებში ჩვენი წარმომადგენლობა მოიცავს ამ ურთიერთობების ყველა ასპექტს, მათ შორის შრომითი ხელშეკრულების უკანონოდ შეწყვეტის, სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაციის

უძრავი ქონება

BLB წარმოადგენს დაინტერესებულ პირებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი ტიპის გარიგებაში. ჩვენი წარმომადგენლობა მოიცავს მსესხებლებს, კრედიტორებს

პრივატიზაცია

BLB ჩართულია სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებში, ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის მომენტიდან. ჩვენ მონაწილეობა გვაქვს მიღებული როგორც მსხვილი სახელმწიფო

კორპორატიული & ადამიანის უფლებები

BLB სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს სამართლებრივ მომსახურებას კორპორატიულ & ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან და შესაბამის საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

მედია

მედია სამართალი და რეგულაციები საქართველოსთვის სამართლის შედარებით ახალ სფეროს წარმოადგენს.BLB-ის პარტნიორები მედია სფეროში მოქმედი რეგულაციების სიღრმისეულ ცოდნას ფლობენ.

ინტელექტუალური საკუთრება

BLB ახორციელებს საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა დაცვასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ მომსახურებას, რაც მოიცავს საავტორო და მასთან დაკავშირებული სხვა უფლებების შეძენას, ფლობას, გასხვისებას

საზღვაო სამართალი

საზღვაო სექტორის სამართლებრივ უზრუნველყოფაში BLB გუნდს მნიშნველოვანი გამოცდილება დაუგროვდა. BLB-ის აქვს ისეთ საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება

დავების გადაწყვეტის მიმართულებით, BLB-ის სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს როგორც კომპლექსურ სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ დავების, ასევე მსხვილი სისხლის სამართლის საქმეების წარმართვას. 

ჩვენ წარმოვადგენთ და სამართლებრივ კონსულტაციას ვუწევთ იმ პირებს, რომლებიც კომპლექსურ ადმინისტრაციულ თუ სამოქალაქო სამართლებრივ დავებში არიან ჩართულნი. BLB-ის გუნდი მოქმედებს პრინციპით: თავიდან ავიცილოთ დავა, ან მივაღწიოთ სასურველ შედეგს, მაშინ როდესაც დავა გარდაუვალია. 

დაინტერესებულ პირებს ვთავაზობთ სისხლის სამართლის დავებში წარმომადგენლობას და სამართლებრივ კონსულტაციებს, საქმის აღძვრისა და გამოძიების დაწყების პირველივე დღიდან. ჩვენი გუნდი სამართლებრივი გადაცდომის გამოვლენის მომენტიდან მუშაობს იმისათვის, რომ საუკეთესო შესაძლო შედეგის მისაღწევად, ოპტიმალური სამოქმედო გეგმა შეიმუშაოს და განახორციელოს. 

ჩვენი სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს არბიტრაჟს დაქვემდებარებული სამართლებრივი საკითხების სრულ სპექტრს. საინვესტიციო, ინფრასტრუქტურულ და სამშენებლო პროექტებს, სახელშეკრულებო, კორპორატიულსა და M&A დავებს. პრაქტიკაში ვიყენებთ  დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ისეთ, ნაკლებად ფორმალურ თუ არაფორმალურ მეთოდებს, როგორიცაა მედიაცია და მორიგება.

BLB დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთ საუკეთესო სამართლებრივ მომსახურებას პროექტების ფინანსირების სფეროში. მომსახურება მოიცავს პროექტის ფინანსირების სტრუქტურის შემუშავებასა და განხორციელებას, პროექტის ინიცირების ეტაპიდან მის დასრულებამდე. 

ჩვენი ვახორციელებთ კორპორატიული მსესხებლების კომპლექსურ ტრანზაქციებს, კომერციული და საინვესტიციო ბანკების პროექტებს, წარმოვადგენთ ფონდის მენეჯერებს, მსხვილ საერთაშორისო და ადგილობრივ ფინანსურ ინსტიტუტებსა და სახელმწიფო ორგანოებს. ჩვენი გუნდი თითოეულ პროექტს აანალიზებს გლობალური პერსპექტივის ჭრილში და ადგილობრივი გამოცდილების გათვალისწინებით. 

BLB რეგულარულად წარმოადგენს ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სხვა წამყვან საერთაშორისო კორპორაციებს, აგრეთვე ფინანსურ ინსტიტუტებს, საინვესტიციო ფონდებსა და კაპიტალის კერძო სპონსორებს, კომპლექსურ საფინანსო ტრანზაქციებში.  

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი სახის სამართლებრივ მომსახურებას კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებულ,  ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ტრანზაქციებში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს რესტრუქტურიზაციასთან, რეორგანიზაციასთან, წილის შეძენასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ტრანზაქციას, რეგულატორის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ანალიზს, ასევე, კაპიტალის ფორმირებასთან, სტრუქტურასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებსა და დაფინანსების სამართლებრივი სქემის ინოვაციურ გადაწყვეტას. 

ჩვენ გუნდს წილად ხვდა პატივი, სამართლებრივი დახმარება გაეწია პირველი მსხვილი ქართული ინდუსტრიული საწარმოსთვის და პირველი ქართული კერძო კომპანიისთვის, რომელმაც ევრობონდები განათავსა ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო ბაზარზე.

გარდა ამისა, ჩვენ ვთავაზობთ დაინტერესებულ მხარეებს საქართველოში, აქციების ბაზარზე ფასიანი ქაღალდების განთავსებისთვის და კაპიტალის მოზიდვისთვის აუცილებელი სამართლებრივი  საკითხების დარეგულირებას და მართვას.    

BLB გუნდი წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთ ყველზე გამოცდილ გუნდს, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სამართლებრივი უზრუნველყოფის სფეროში. ჩვენ კარგად ვიცნობთ ადგილობრივ ბაზარს, მის ძირითად მონაწილეებს და ვფლობთ ახალი შესაძლებლობების გასავითარებლად  და ადგილობრივ რეგულატორებთან წარდგენისა და ურთიერთობების დამყარებისათვის აუცილებელ კონტაქტებს. 

ენერგეტიკის სფეროთი დაინტერესებული კლიენტის წინაშე არსებული სამართლებრივი გამოწვევების აღმოსაფხვრელად, BLB -ის გუნდის წევრები იყენებენ კლიენტზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ მიდგომას. ჩვენი გამოცდილება მოიცავს ენერგეტიკის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების სიღრმისეულ ცოდნას, მათ შორის ელექტროსადგურების მშენებლობის, ყველა საჭირო ნებართვის/ლიცენზირების/ავტორიზაციის მიღებასთან დაკავშირებულ ცოდნას. ჩვენ ვახორციელებთ ენერგოკომპანიების ფუნქციონირების და ენერგოპროექტების განხორციელების ხანგრძლივ სამართლებრივ უზრუნველყოფას. 

ჩვენ გუნდს გააჩნია საფინანსო ინსტიტუტების, კორპორატიული მსესხებლების, ფასიანი ქაღალდების ემიტენტების და ფინანსური ტრანზაქციების სხვა მონაწილეთა სამართლებრივი მომსახურების ხანგრძლივი გამოცდილება.

BLB-ის პრაქტიკა მოიცავს საბანკო რეგულაციებს და ამ რეგულაციებთან შესაბამისობის დადგენას, დაზღვევასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, კორპორატიული მართვის საკითხებს, M&A ტრანზაქციებს, სხვადასხვა საინვესტიციო ინსტრუმენტებს, გირაოს სტრუქტურიზაციას, საბრუნავი კაპიტალის შესაბამისობის დადგენას, აკრედიტივს, რესტრუქტურიზაციას. 

ჩვენ სიღრმისეული გამოცდილება გვაქვს კომპექსური საერთაშორისო საინვესტიციო ტრანზაქციების, სუბორდინირებული სესხების პირობების, კრედიტორთა შორის სამართლებრივი ურთიერთობის სტრუქტურის შემუშავების თავლსაზრისით. 

2014 წელს საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ხელშეკრულება ქართული კომპანიებისთვის ვაჭრობის უპირატეს, ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს ითვალისწინებს (DCFTA). ეს რეჟიმი ქართული კომპანიებისთვის ევროკავშირის ბაზარს ხელმისაწვდომს ხდის. 

ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში, საქართველო ისწრაფვის შეიმუშაოს ევროკავშირის სტანდარტებთან მაქსიმალურად მიახლოებული რეგულაციები და აქედან გამომდინარე, ევროკავშირის სამართლისა და რეგულაციების ცოდნა და გაგება, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა ქართული კომპანიებისა და იმ ინვესტორებისათვის, რომლებსაც სურთ, ისარგებლონ DCFTA-ის ფარგლებში მიღებული პრივილეგიებით. 

ჩვენი გუნდის წევრებმა ევროკავშირის სამართლისა და რეგულაციების ცოდნა ევროპისა და დიდი ბრიტანეთის წამყვან უნივერსტეტებში მიიღეს. დღეს საშუალება გვაქვს, სამართლებრივი დახმარება გავუწიოთ იმ ექსპოტიორებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან თავისი პროდუქცია/მომსახურება შეუსაბამონ ევროკავშირში დამკვიდრებულ სტანდარტებსა და რეგულაციებს.  

BLB სამართლებრივ მომსახურებას ახორციელებს კორპორატიული სამართლის ნებისმიერი  მიმართულებით. ჩვენი კორპორატიული კლიენტების ბაზა მოიცავს როგორც ადგილობრივ მსხვილ და საშუალო ბიზნესს და სახელისუფლებლო ორგანოებს, ისე  30-ზე მეტი ქვეყნის მსხვილ კორპორაციებს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, საინვესტიციო ფონდებს,  კერძო ინვესტორებს, რაც  კიდევ ერთხელ მეტყველებს, ჩვენს მიერ განხორციელებული მომსახურების მაღალ ხარისხსა და ეფექტურობაზე. 

 ჩვენი კომპეტენცია მოიცავს შერწყმასა და წილის შეძენასთან, ფასიანი ქაღალდების არასაბირჟო გარიგებებთან, კაპიტალის მოზიდვასთან და ინვესტირებასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების ყველა ასპექტს,  კორპორატიული ფინანსირების, კორპორატიული მართვის სამართლებრივ მხარეს და კორპორატიული მენეჯმენტში სამართლებრივ კონსულტაციას.

ჩვენი პრაქტიკა მოიცავს M&A ტრანზაქციებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ მომსახურებას, გარიგების სტრატეგიის შემუშავებისა და სტრუქტურის დაგეგმვის პროცესიდან დაწყებული, გარიგების წარმატებულად დახურვის ჩათვლით. 

ჩვენი კორპორატიული პრაქტიკის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს სამართლებრივი დასკვნის (Legal Due Diligence) შემუშავება, რომლის მიზანია, მოახდინოს ყველა შესაძლო სამართლებრივი რისკის იდენტიფიკაცია, შეფასება და დაზღვევა, გარიგების დადებამდე და აღსრულების პროცესში. 

შრომით დავებში და შრომით ურთიერთობებში ჩვენი წარმომადგენლობა მოიცავს ამ ურთიერთობების ყველა ასპექტს, მათ შორის შრომითი ხელშეკრულების უკანონოდ შეწყვეტის,  სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაციის,  შრომით ხელშეკრულებაში კონკურენციის შემზრუდავი მუხლის დარღვევის თაობაზე. 

ჩვენ ვახორციელებთ შრომითი ხელშეკრულების ინდივიდუალური პროექტის შემუშავებას დამსაქმებლისთვის. წარმოვადგენთ დამსაქმებლებს შრომით დავებში, მათ შორის ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის და/ან ვადამდე მოშლის შემზღუდველი პირობით დადებული ხელშეკრულებიდან წარმოშობილ დავებში. გარდა ამისა, დამსაქმებელს ვეხმარებით შრომითი ურითერთობების პოლიტიკის  შემუშავებაში. 

იმის გათვალისწინებით, რომ შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა სწრაფად იცვლება და ვითარდება, ჩვენი გუნდი წარმატებით უწევს სამართლებრივ დახმარებას დამსაქმებლებს, რათა საკანონმდებლო ცვლილებებთან მუდმივად შესაბამისობაში იყოს მათი შრომითი პოლიტიკის  მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტები.

ჩვენი სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს დახმარების გაწევას მსხვილი კორპორაციების, კერძო კომპანიებისა და მენეჯმენტის აღმასრულებელი რგოლისათვის, ისეთ მნიშვნელოვან საკითზებზე, როგორიცაა კომპენსაცია, დასაქმება, შრომითი ურთიერთობების წარმოშობა, შეცვლა და/ან შეწყვეტა,  სამართლებრივი ურთიერთობა დასაქმებულებთან, ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა, კონფიდენციალურობა, რესტრუქტურიზაცია, საპენსიო ვალდებულება და იმიგრაცია. 

BLB წარმოადგენს დაინტერესებულ პირებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი ტიპის გარიგებაში. 

ჩვენი წარმომადგენლობა მოიცავს მსესხებლებს, კრედიტორებს, უძრავი ქონების შეძენასთან, იჯარასთან, გირავნობასთან, ქირავნობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, იპოთეკურ სესხების სამართლებრივ რეჟიმს,  უძრავი ქონების ფასიან ქაღალდებს. 

ჩვენს იურისტებს აქვთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სასამართლო დავების წარმატებულად დასრულების გამოცდილება. BLB-ის გუნდი რეგულარულად მონაწილეობს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით წარმართულ რთულ და კომპლექსურ სასამართლო დავებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით.  

BLB ჩართულია სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებში, ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის მომენტიდან. ჩვენ მონაწილეობა გვაქვს მიღებული როგორც მსხვილი სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზების ისე, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული, მსხვილი უძრავი ქონების პრივატიზაციასთან დაკავშირებულ სამართლებივ ურთიერთობებში. 

ჩვენი გამოცდილება მოიცავს საპრივატიზაციო ქონების/საწარმოს შეძენასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ანალიზს, დასკვნას საპრივატიზაციო ქონების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, სამართლებრივი რისკების ინდენტიფიკაციას, სახელმწიფო ორგანოებთან მოლაპარაკებას, ხელშეკრულების პროექტის მომზადებას და კანონმდებლობით განსაზღვრული საჭირო ლიცენზიების/ნებართვების მოპოვებას.  ტრანზაქციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ასპექტების გარდა, კლიენტს წარვუდგენთ ყველა იმ ქმედებათა ჩამონათვალს, რომელთა განხორციელება აუცილებელია საპრივატიზებო ობიექტზე სრული და შეუზღუდავი საკუთრების უფლების მოპოვებისა და სათანადო რეგისტრაციისთვის.

BLB სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს სამართლებრივ მომსახურებას კორპორატიულ & ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან და შესაბამის საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამ მხრივ, საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან ერთად, ჩვენ ვიყენებთ ადამიანის კონვენციურ უფლებებსა და შესაბამის მნიშვნელოვან სასამართლო გადაწყვეტილებებს.

შესაძლო სამართლებრივი დარღვევის იდენტიფიკაციის მომენტიდან, ჩვენი კლიენტის მოთხოვნათა მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისათვის, ჩვენი გუნდი შეიმუშავებს და აღასრულებს შედეგებზე ორიენტირებულ სამოქმედო გეგმას. 

ჩვენი მომსახურება მოიცავს კომპანიების, ბიზნეს წრეების წარმომადგენლების ან/და სხვა საჯარო პირების წინააღმდეგ მიმართულ, ცილისწამებასთან/წინასწარი განზრახვით ჩადენილ რეპუტაციულ საბოტაჟთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს. 

მედია სამართალი და რეგულაციები საქართველოსთვის სამართლის შედარებით ახალ სფეროს წარმოადგენს.

BLB-ის პარტნიორები მედია სფეროში მოქმედი რეგულაციების სიღრმისეულ ცოდნას ფლობენ. ჩვენ საშუალება გვაქვს,  ადგილობრივ მედია საზოგადოებას მივაწოდოთ საერთაშორისო სტანდარტებისა და წამყვანი ქვეყნების მედია რეგულაციების სიღრმისეული ანალიზი.

თითოეული შემთხვევისთვის, ექსკლუზიურად შესრულებული სამართლებრივი ანალიზის შედეგად, ჩვენ შეგვიძლია, დახმარება გავუწიოთ დაიტერესებულ პირებს/კომპანიებს და გავავლოთ ზღვარი ფაქტის კონსტატაციას, მოსაზრებასა და ცილისწამებას შორის, რომელსაც ხშირად დამანგრეველი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს კონკრეტული პირისა თუ კომპანიისთვის. ჩვენ სამართლებრივ ანალიზს წარვუდგენთ მედია საშუალებებს და/ან სხვა დაინტერესებულ პირებს მედია რეპორტაჟით გავრცელებული ფაქტების და მოსაზრებების, აგრეთვე გავრცელების მეთოდების თაობაზე, როგორც სოციალურ, ასევე სხვა თემებზე გაკეთებულ სიუჟეტებზე. 

BLB ახორციელებს საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა დაცვასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ მომსახურებას, რაც მოიცავს საავტორო და მასთან დაკავშირებული სხვა უფლებების  შეძენას, ფლობას, გასხვისებას, პატენტს, სავაჭრო ნიშანს, ასლის დამზადებას და გავრცელებას და სხვა მომიჯანვე უფლებებს. 

BLB პრაქტიკაში ახორციელებს კლიენტის ინტერესების საუკეთესო დაცვას და მისი მიზნების განხორციელებას, სასამართლო პროცესის ინიცირების გარეშე, დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდების გამოყენებით, მედიაციის, მორიგების და Ex-parte პრაქტიკის მეშვეობით. ამასთანავე, ჩვენ გვაქვს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საქმეების ეფექტურად, კლიენტის ინტერესების შესაბამისად, გადაწყვეტის საუკეთესო გამოცდილება. 

ჩვენ გუნდი მონაწილეობს რამოდენიმე უსხვილესი საერთაშორისო კომპანიის საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვაში.

საზღვაო სექტორის სამართლებრივ უზრუნველყოფაში BLB გუნდს მნიშნველოვანი გამოცდილება დაუგროვდა. BLB-ის აქვს ისეთ საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება, როგორებიცაა: საპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, საზღვაო კონტრაქტები, საბუქსირე მომსახურება, გემების შეძენა და რეგისტრაცია, საზღვაო ტვირთების მოთხოვნა, გემების დაკავება, საზღვაო ნარჩენების მართვა, საზღვაო ხაზებთან სახელშეკრულებო ურთიერთობები, საზღვაო დაზღვევა და სხვა მსგავსი საკითხები.

ჩვენ ვაწვდით კლიენტებს გრძელვადიან რჩევებს და ვეხმარებით მათ საკითხების ისე დარეგულირებაში, რომ მათი პოტენციური საზღვაო პასუხისმგებლობა მაქსიმალურად დაზღვეული ან შემცირებული იყოს.